Gebruikersvoorwaarden – SARA Connect

Deze gebruiksvoorwaarden (de Gebruiksvoorwaarden) beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van de mobiele applicatie SARA Connect.

Met SARA Connect kunnen familieleden, vrienden en zorgmedewerkers (u) van een cliënt in een zorginstelling content, waaronder maar niet beperkt tot: foto’s, video’s,  spelletjes en stappenplannen (Content), uploaden naar de digitale omgeving van SARA Connect. De Content kan vervolgens worden ingezien, afgespeeld en geluisterd via de SARA software die aanwezig is op de zorglocatie van de betreffende cliënt.

SARA Connect wordt aangeboden door SARA B.V., gevestigd te (5651 GW) Eindhoven aan de Achtseweg Zuid 221, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75363267 (SARA, wij of ons of onze).

Door u te registreren en SARA Connect te gebruiken gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden.

U kunt deze Gebruiksvoorwaarden raadplegen, downloaden, opslaan en printen op onze website  www.sara-robotics.nl.  

Artikel 1 Gebruiksrecht (licentie)

Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden verkrijgt u een persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar gebruiksrecht ( de Licentie) om SARA Connect te gebruiken met inachtneming van de beperkingen en bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 2 Account

Om gebruik te kunnen maken van SARA Connect dient u een account aan te maken. Wij verwachten van u dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord die aan uw account zijn gekoppeld, vertrouwelijk behandelt en ons onmiddellijk op de hoogte stelt wanneer u bekend raakt met een inbreuk op de beveiliging of onbevoegd gebruik van uw account.

Artikl 3 Gebruik van SARA Connect en beperkingen

3.1 Om van SARA Connect gebruik te kunnen maken, dient u zelf op eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding.

3.2 Het is u niet toegestaan SARA Connect te wijzigen, kopiëren, decompileren, beschadigen, overbelasten, hinderen of het gebruik en functioneren van SARA Connect te belemmeren.

3.3 Gebruik van (persoons)gegevens, afkomstig van en/of getoond via SARA Connect, voor andere doeleinden dan het gebruiksdoel van SARA Connect is expliciet verboden, tenzij u hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van ons heeft gekregen.

3.4 Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om SARA Connect aan te passen, gegevens te wijzigen en/of te verwijderen, het gebruik van SARA Connect te beperken of uw toegang tot SARA Connect geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen (bijvoorbeeld wanneer u SARA Connect gebruikt in strijd met de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, of als SARA Connect, de servers en/ of het netwerk van SARA gebruikt op een manier die inbreuk maakt op de rechten van SARA of derden).

3.5 Wij zijn niet verplicht oude versies van SARA Connect te ondersteunen. Indien u een oude versie van SARA Connect gebruikt, dan kan dit gevolgen hebben voor de werking en de beschikbaarheid van SARA Connect.

3.6 Door het installeren en gebruik van SARA Connect verklaart en begrijpt u het volgende:

3.6.1 De installatie en het gebruik van SARA Connect is geheel voor uw eigen rekening en risico;

3.6.2 SARA Connect wordt “as is” aan u ter beschikking gesteld. Zonder limitatief te zijn, garanderen wij niet dat: (i) SARA Connect voldoet aan uw eisen en/of verwachtingen; (ii) SARA Connect vrij zal zijn van fouten, gebreken, bugs, virussen en zonder onderbreking beschikbaar zal zijn; of (iii) in SARA Connect opgenomen informatie volledig, juist en/of actueel is. Ook geven wij geen garanties af met betrekking tot de beveiliging van SARA Connect;

3.6.3 Als u Content upload, dan zal deze Content in geen geval een illegale of aanstootgevende (waaronder seksistische, pornografische, racistische en discriminerende) inhoud hebben of (anderszins) inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van derden. U garandeert dat de Content geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden en vrijwaart SARA voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het uploaden en gebruiken van Content.

Artikel 4 Intellectueel eigendom

4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op SARA Connect, waaronder de onderliggende software, teksten, grafisch materiaal, logo’s of afbeeldingen, berusten bij SARA en/of haar licentiegevers.

4.2 Alle intellectuele eigendomsrechten van intellectuele eigendom op Content, berusten bij u als gebruiker van SARA Connect of een andere rechthebbende.

4.3 U dient zich te onthouden van iedere handeling die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van SARA en/of haar licentiegevers en/of andere rechthebbenden, dan wel ieder handeling die deze belemmert, schaadt of in gevaar brengt. Zo is het niet toegestaan om SARA Connect of Content van andere rechthebbenden zonder toestemming te kopiëren of te verveelvoudigen.

Artikel 5 Persoonsgegevens en privacy

In het kader van SARA Connect verwerken wij diverse persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. In ons privacy statement lichten wij toe welke persoonsgegevens wij verwerken, wat onze rechtsgrondslag is en wat uw rechten zijn. Raadpleeg hier ons privacy statement.

Artikel 6 Informatie/websites van derden

Bepaalde informatie in SARA Connect kan verstrekt worden door derden partijen. Wij hebben hier geen invloed op en zijn hier niet verantwoordelijk voor. SARA Connect kan ook links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Deze links worden alleen voor uw gemak aangeboden en betekenen niet dat SARA deze websites goedkeurt of aanbeveelt. Het gebruik van deze links en eventuele informatie, producten of diensten die door derden worden aangeboden, is op eigen risico. SARA is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van of vertrouwen op deze inhoud, producten of diensten. Wij raden u aan om de algemene voorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van de betreffende websites te raadplegen.

Artikel 7 Verwijdering en beëindiging gebruik

7.1 U kunt te allen tijde SARA Connect deïnstalleren. De deïnstallatie van SARA Connect betekent dat gebruik niet meer mogelijk is.

7.2 Wij kunnen uw Licentie op SARA Connect beëindigen als u deze Gebruiksvoorwaarden niet naleeft of als wij andere legitieme redenen hebben om dit te doen, bijvoorbeeld als wij reden hebben om aan te nemen dat er sprake is van misbruik of manipulatie. Indien wij uw Licentie hebben beëindigd, kunt u zich zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet opnieuw registreren voor SARA Connect.

7.3 Wanneer uw Licentie eindigt – om welke reden dan ook – bent u verplicht om het gebruik van SARA Connect te staken.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 Zoals vermeld in artikel 3.6.2 wordt SARA Connect “as is” ter beschikking gesteld. SARA is, binnen de grenzen van het wettelijke toelaatbare, niet aansprakelijk, op welke grond dan ook, voor schade die voortvloeit en/of verband houdt met (i) het gebruik van (de inhoud of Content van) SARA Connect; of (ii) de installatie (downloaden); en/of (iii) de onmogelijkheid om SARA Connect te (de-)installeren of te gebruiken.

8.2 De informatie en gegevens in SARA Connect zijn met zorg samengesteld. SARA kan echter niet garanderen dat deze informatie en gegevens in SARA Connect – waaronder mede begrepen informatie afkomstig uit andere bronnen (vb. YouTube, weeronline, of Content van andere SARA Connect gebruikers) – juist, actueel en volledig zijn. SARA is, binnen de grenzen van het wettelijke toelaatbare, niet aansprakelijk, op welke grond dan ook, voor schade die voortvloeit en/of verband houdt met de informatie, en gegevens in SARA Connect.

8.3 SARA kan niet garanderen dat SARA Connect altijd (i) zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of (i) beschikbaar of toepasbaar is of blijft op de betreffende zorglocatie. SARA is, binnen de grenzen van het wettelijke toelaatbare, niet aansprakelijk, op welke grond dan ook, voor schade die voortvloeit en/of verband houdt met dergelijke onderbrekingen, fouten of gebreken of de beschikbaarheid of toepasbaarheid van SARA  Connect op de betreffende zorglocatie.

8.4 U vrijwaart SARA voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van (de inhoud of Content van) SARA Connect. U zal SARA alle schade en kosten (waaronder maar niet beperkt tot (buiten)gerechtelijke kosten) vergoeden die SARA als gevolg van deze aanspraken lijdt.

Artikel 9 Wijziging Gebruiksvoorwaarden

Wij houden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen worden bekendgemaakt in SARA Connect. Wij raden aan dit regelmatig te controleren.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op deze Gebruiksvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verbandhouden met het gebruik van SARA Connect vallen onder de competentie van de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 11 Vragen, Feedback en technische problemen

Als u vragen heeft, uw feedback wilt geven of technische problemen heeft met SARA Connect, dan kun u dit bij ons melden door een e-mail te sturen naar info@sara-robotics.com . Als er technische problemen zijn, dan vragen wij u om een korte beschrijving te geven van het probleem. Wij garanderen in geen geval dat technische problemen worden verholpen.

Versie

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 20-03-2024.