Ondersteuning van de zorg met een Emotie Intelligente Zorgrobot

Veel mensen met dementie of een verstandelijke beperking vertonen onbegrepen gedrag, zoals controleverlies, zelfbeschadiging of apathie. Stress is een belangrijke oorzaak, cliënten kunnen dit echter niet altijd goed uiten. Daarnaast neemt de zorgvraag door demografische ontwikkelingen alleen maar toe. Met de Emotie Intelligente Zorgrobot kan er eerder en beter worden geanticipeerd op stress bij cliënten. De inzet van een autonome zorgrobot leidt tot meer persoonsgerichte zorg, waarmee complexe situaties kunnen worden voorkomen en de werkdruk bij de zorgmedewerkers kan worden verlaagd. Met het oog op de arbeidskrapte, toenemende vergrijzing en complexere zorg, zijn digitalisering en technologie noodzakelijke stappen in de zorgtransitie. Zorg is en blijft mensenwerk en daarom staat de menselijke maat binnen dit project centraal.

Technologie en digitalisering in de zorg
Digitalisering en zorgtechnologie worden gezien als belangrijke oplossingsrichtingen in de zorgtransitie. Daarbij is het van belang dat de kwaliteit van leven van de cliënt centraal staat. Een zorgrobot kan nooit een zorgmedewerker vervangen, maar moet een verlengstuk zijn. Technologie moet goed samenwerken met cliënten, zorgmedewerkers en naasten.

Emotie intelligente zorgrobot
Mentech heeft de HUME, een slim sensor platform ontwikkeld, om spanningsopbouw vroegtijdig te detecteren. Hiermee krijgen zorgmedewerkers een beter zicht op de emotie van de cliënt en krijgen cliënten met onbegrepen gedrag een stem. Zorgrobot Sara beschikt over diverse op-maat gemaakte modules waarmee Sara kan helpen bij persoonsgerichte zorgtaken en dagbesteding. Door emotieherkennining en persoonsgerichte interventies te integreren, wordt een autonome Emotie- intelligente zorgrobot gerealiseerd. Deze robot kan tal van sociale functies autonoom vervullen, afgestemd op de behoefte van de individuele cliënt en zijn/haar gemoedstoestand. Voor grootschalige implementatie moet de zorgrobot ook een integraal onderdeel van het complexe zorgproces worden.

Het doel? Een proeftuin voor onderzoek naar en ontwikkeling van de Emotie Intelligente zorgrobot
Het consortium zet daartoe een proeftuin voor de langdurige zorgsector op. Hierin worden de ‘sociale functies’ op basis van algoritme-gestuurde interventies van de autonome zorgrobot onderzocht en ontwikkeld. Door de proeftuinsetting worden ervaringen van cliënten, naasten én zorgmedewerkers direct meegenomen in de ontwikkeling en validatie. Ook de randvoorwaarden voor integratie in het zorgproces, gericht op opschaling en implementatie, worden in de proeftuin onderzocht.

Het consortium
De partners Mentech Innovation en Sara Robotics richten zich op de technische ontwikkeling van de Emotie Intelligente zorgrobot. De robot wordt getest in een proeftuin bij Ipse de Bruggen en Zorggroep Elde Maasduinen, waarbij het LUMC zich richt op onderzoek naar de validatie en acceptatie van de Emotie Intelligente Zorgrobot. Het gebruikerspanel, met wetenschappers, experts, en vertegenwoordigers van bedrijven en zorginstellingen, geeft advies over de implementatie en acceptatie van de robot in de langdurige zorg.

Maatschappelijke impact door zorg op maat
Een persoonsgerichte aanpak is een belangrijke opgave binnen de langdurige zorg om de kwaliteit van leven van cliënten te verbeteren. Daarbij is personalisatie tevens een belangrijke voorwaarde om in de toekomst de sector effectief te kunnen ondersteunen met zorgrobots en kunstmatige intelligentie. De kennis en ervaring die worden opgedaan in het project, zijn van grote waarde voor verdere ontwikkeling van sociale functies voor autonome zorgrobots. Het consortium verwacht dat het project ook waardevolle inzichten in de randvoorwaarden voor de zorgtransitie zal opleveren.

Het project Emotie Intelligente Zorgrobot is medegefinancierd door de Europese Unie, het Rijk en Provincie Noord-Brabant